Inga produkter i varukorgen.

Personuppgiftspolicy

För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund och läsare anförtror oss hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för vad vi gör med dina personuppgifter. Vi hanterar dina uppgifter enligt svensk och europeisk dataskyddslagstiftning. Denna policy gäller för alla Telldus Technologies AB:s webbplatser.

Telldus Technologies AB:s personuppgiftspolicy beskriver vilka uppgifter som samlas in, i vilket syfte de samlas in, hur dina personuppgifter samlas in och används. Policyn anger även hur du kan komma åt och uppdatera dina personuppgifter samt välja hur data om dig kan användas och raderas.
Telldus Technologies AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.
Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.
Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår webbsida, app och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av Telldus Technologies AB och vid köp och leverans av varor från Telldus Technologies AB (”Tjänsten”). En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgift är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter.
Behandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analys, registrering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1. Personuppgiftskällor

Policyn gäller för personuppgifter som vi samlar in från, eller om, våra kunder från följande källor:

Webbplatser som drivs av Telldus Technologies AB
eller på våra domäner och i våra appar, samt våra webbplatser på sociala medier tillhörande tredje parter som Facebook, Twitter och Instagram.

Förfrågningar till kundservice
Din kundhistorik och e-postkommunikation med vår kundservice.

E-postkommunikation
Elektronisk kommunikation mellan dig och Telldus Technologies AB.

Demografiska uppgifter
Alla uppgifter som du lämnar vid registrering samlas in. Geografiska uppgifter om bostadsområde kan också samlas in.

Teknisk information, dator/mobiltelefon
Information om din dator eller liknande utrustning som används för att komma åt vår webbplats, t.ex. IP-adressen till din dator/enhet, operativsystem, webbläsare och version. Om du använder en smartphone eller annan mobil enhet, samlar vi också in information om telefonens unika ID, reklam-ID, geografiskt läge etc. för enheten.

2. Personuppgifter som vi samlar in om dig och hur vi samlar in data.

Beroende på hur du kommunicerar med Telldus Technologies AB, samlar vi in olika typer av information för ändamålen nedan:

Person-/kontaktuppgifter
Detta kan vara uppgifter du lämnar som gör det möjligt för oss att kontakta dig; t.ex. namn, personnummer, adress, land, telefonnummer, e-postadress etc.

Information om användningen av webbplatser/kommunikation
När du besöker vår webbplats använder vi automatiska datainsamlingstekniker för att samla in information om dina aktiviteter. Här ingår länkar du klickar på, sidor och innehåll du tittar på och motsvarande information och statistik om ditt besök. Informationen hämtas automatiskt med hjälp av kakor (webbläsarkakor och sessionscookies) samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part.

Viss information inhämtas automatiskt när du använder Tjänsten, inklusive information om din användning av Tjänsten, teknisk data som IP-adress, hårdvarutyp, operativsystem och webbläsarversion, geografisk information och adressuppgifter.
Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Cookies
På Telldus Technologies AB’s webbplatser, www.telldus.com, telldus.com och telldus.se används permanenta cookies för bästa funktionalitet.
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för hemsidans funktionalitet, till exempel för inloggning, navigering och formulärhantering. Det finns två sorters cookies, en sort som sparar en fil permanent på din dator och en annan sort som sparas temporärt under tiden du befinner dig på hemsidan.
Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar (se din webbläsares instruktion, tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har). Det innebär dock att funktionaliteten på hemsidan kan begränsas.

Loggfiler
Vi samlar in information med hjälp av loggfiler som registrerar aktiviteter på vår webbplats och samlar in statistik om dina surfvanor. Informationen skapas automatiskt och hjälper oss att hitta buggar, förbättra prestandan och underhålla säkerheten på webbplatsen.

Webbtaggar
Webbtaggar är skript med koder kopplade till grafiska objekt på en webbplats eller i ett e-postmeddelande. Syftet med dem är att skicka tillbaka data till oss. Exempel på information som samlas in är teknisk information som IP-adresser och information om hur du svarar på en e-postkampanj (t.ex. tidpunkt för när mejlet öppnades, länken du klickade på, om du använder dator/mobiltelefon etc.) Vi använder webbtaggar på vår webbplats och i e-postkommunikation. Vi använder insamlad information för att mäta trafiken på webbplatsen, t.ex. antal besökare, i syfte att skräddarsy sidorna.

3. Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Telldus Technologies AB behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Telldus Technologies AB använder dina uppgifter för allmänna affärssyften såsom att tillhandahålla Tjänsten, för att förbättra din upplevelse av Tjänsten, för att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkor, för att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsten, för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten, för att förhindra användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten och för att förebygga och utreda missbruk av Tjänsten, direkt marknadsföring, demografiska studier för att mäta effekten av marknadsföring och reklamkampanjer, statistik och analyser samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

4. Utlämning av personuppgifter

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part i något annat syfte än att uppdatera uppgifter för offentliga register eller statistik/analyser utförda av tredje part på vårt uppdrag. Uppgifterna avpersonifieras i största möjliga utsträckning. Tredje part ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som framgår av denna personuppgiftspolicy.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om vi är skyldiga att göra detta till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.
Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av Tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

5. Lagring av personuppgifter

Genom att du i Tjänsten lämnar uppgifter till oss lämnar du ditt samtycke till att vi behandlar de angivna personuppgifterna för ovan angivna ändamål. Som laglig grund för behandling använder vi oss av samtycke, uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse. I de fall vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan och för vår eller annat bolag inom koncernens räkning.
Behandlingen av personuppgifterna sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Så länge du innehar ett konto hos oss kommer vi att lagra dina personuppgifter.
I marknadsföringssyfte används endast relevant information som inte är äldre än 36 månader från det att du upphörde vara kund. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för.
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade om inte personuppgifterna är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
Du har rätt att när som helst begära att dina uppgifter rättas om dessa är felaktiga.
För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna inte raderas utan enbart blockeras.

6. Hantering av personuppgifter

Vi har utformat ett antal metoder för att hålla de personuppgifter du lämnar så hemliga och säkra som möjligt. Observera att skyddet inte omfattar uppgifter som du väljer att dela i sociala medier.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter hanteras bara av behörig personal som har tillgång till dem i kraft av sin befattning, och som måste ha tillgång till/använda uppgifterna endast för angivet/befogat syfte.

Driftmiljö
Vi lagrar dina personuppgifter i våra driftmiljöer. Här används gängse säkerhetsmetoder för att förebygga obehörig åtkomst. Vi följer tillämpliga lagar och allmänt vedertagna normer för att skydda privata och känsliga uppgifter.

7. Åtkomst till personuppgifter

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att avgiftsfritt begära en fysisk eller elektronisk kopia av de uppgifter vi sparat om dig. Du har även rätt att begära att få information om källan från vilken dina personuppgifter samlats in.

Du kan få tillgång till dina personuppgifter genom att kontakta:
Telldus Technologies AB
Personuppgiftsansvarig
Birger Svenssons väg 34B
432 40 Varberg

Bifoga en kopia av ditt ID-kort eller motsvarande (om lagen så tillåter). Om begäran skickas av någon annan än dig, och inget tyder på att den kommer från dig, avslås begäran.
Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva art har vi rätt att ta ut avgift eller vägra att tillmötesgå begäran.

8. Ändringar i policyn

Om vi gör ändringar i det sätt vi behandlar eller lagrar dina personuppgifter uppdaterar vi vår policy. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i våra rutiner och policyer. Titta regelbundet i policyn på vår hemsida www.telldus.com för att se om den ändrats eller uppdaterats.

9. Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy ska tolkas enligt svensk lag. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.
Personuppgiftsansvarig
Om du vill ställa frågor eller lämna synpunkter om vår personuppgiftspolicy eller klaga på efterlevnaden av gällande personuppgiftslagstiftning, ber vi dig kontakta oss på:

Telldus Technologies AB
Personuppgiftsansvarig
Birger Svenssons väg 34B
432 40 Varberg
eller till privacy@telldus.se

Vi strävar efter att behandla och besvara alla synpunkter om hur vi behandlar personuppgifter, däribland brott mot dina rättigheter enligt gällande personuppgiftslagstiftning.
Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss på ovan angivna adresser eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen)